ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Iwonicz Zdrój

standard-title RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez

Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. w Rymanowie-Zdroju

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod@swierkowyzdroj.pl, 780 048 920 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i usług związanych z działalnością Administratora. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Administratora.
  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych może wynikać z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO oraz 9 ust 2. lit. h RODO
  5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz w ramach stosownej umowy, której jest stroną.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz przez okres wskazany wymogami archiwalnymi.
  8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku udzielenia zgody, może zostać cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  9. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.