ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Iwonicz Zdrój

standard-title Regulamin Strefy Basenowej

Regulamin Strefy Basenowej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY BASENOWEJ
W OŚRODKU ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Iwonicz-Zdrój

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze strefy basenowej.
 2. Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Iwonicz-Zdrój.
 3. Pod pojęciem:
  – „Gość” – rozumie się osobę prywatną przebywającą na pełnopłatnym pobycie lub znajdującą się na terenie Ośrodka,
  -„Kuracjusz NFZ” – rozumie się osobę kierowaną na leczenie uzdrowiskowe przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  -„Kuracjusz ZUS” – rozumie się jako osobę kierowaną na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Strefa basenowa obejmuje basen i szatnie.
 5. Przed wejściem na teren strefy basenowej należy bezwzględnie zapoznać się z „Regulaminem korzystania ze strefy basenowej”. W przypadku grup zorganizowanych za zapoznanie z regulaminem odpowiedzialny jest opiekun grupy zorganizowanej.
 6. Godziny funkcjonowania strefy basenowej ustala Dyrektor Ośrodka.
 7. Korzystanie ze strefy basenowej może odbywać się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 8. Zakup biletu wstępu/karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków „Regulaminu korzystania ze strefy basenowej w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa Iwonicz-Zdrój” oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Obiekcie.
 9. Ze strefy basenowej mogą korzystać:
  a) Goście/Kuracjusze NFZ/Kuracjusze ZUS Świerkowego Zdroju Medical Spa Iwonicz-Zdrój,
  b) inni użytkownicy indywidualni opłacający wstęp do strefy basenowej,
  c) grupy zorganizowane.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia z używania basenu i urządzeń Obiektu z powodu awarii, w szczególności w przypadku gdy ich niewyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników. O wszelkich awariach Administrator będzie informował użytkowników. W takiej sytuacji opłata wstępu do strefy basenowej wiąże się z akceptacją braku możliwości korzystania z wyłączonych urządzeń.
 2. Każda osoba korzystająca ze strefy basenowej zobowiązana jest przed wejściem na jej teren do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik z wodą.
 3. W strefie basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: czepek, dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
 4. Na terenie strefy basenowej istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym antypoślizgowym.
 5. Zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim na teren strefy basenowej.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty, dokumenty pozostawione lub zagubione w strefie basenowej.
 7. Na terenie strefy basenowej zabrania się:
 • wszelkich zachowań mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników,
 • biegania, skakania i wpychania do wody innych użytkowników,
 • wnoszenia szklanych oraz ostrych przedmiotów,
 • noszenia biżuterii,
 • palenia papierosów lub palenia tytoniu w innej formie oraz spożywania substancji psychoaktywnych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wchodzenia do pomieszczeń technicznych i gospodarczych,
 • wstępu i przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • wnoszenia, sprzedaży, podawania, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 • wszczynania fałszywych alarmów, wchodzenia na murki okalające basen,
 • skakania z murków, schodów i innych elementów konstrukcyjnych, a także z brzegu basenu, w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • wrzucania do wody wszelkich przedmiotów,
 • spożywania artykułów żywnościowych,
 • niszczenia wyposażenia, zanieczyszczania strefy basenowej oraz wody basenowej, w tym poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Za zawinione zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia strefy basenowej Gość/Kuracjusz NFZ/Kuracjusz ZUS zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawienia wyrządzonej szkody. Wysokość opłat za wyrządzone szkody ustala Dyrektor Ośrodka na podstawie protokołu Komisji Szacunkowej.
 • używania mydła i innych środków kosmetycznych i chemicznych poza prysznicami i toaletami,
 • naruszania porządku publicznego, dobrych obyczajów, w tym używania wulgaryzmów, stwarzania zagrożenia dla innych użytkowników przebywających na terenie strefy basenowej.
 1. Osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w obiekcie, lub poleceń pracowników strefy basenowej mogą zostać usunięte z Obiektu bez prawa zwrotu kosztów.
 2. Zabrania się korzystania ze strefy basenowej osobom, u których występują:
 • zewnętrzne oznaki wskazujące na choroby skóry,
 • otwarte rany, skaleczenia i urazy,
 • trudności w oddychaniu,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • choroby zakaźne,
 • epilepsja.
 1. Zabrania się korzystania ze strefy basenowej osobom wykazującym brak higieny osobistej, zachowującym się agresywnie oraz cierpiącym na inne choroby mogące spowodować zagrożenie życia.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać ze strefy basenowej ze szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 3. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi lub osobie prowadzącej zajęcia.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się w strefie basenowej muszą niezwłocznie podporządkować się nadawanym komunikatom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym.
 5. W strefie basenowej należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać oraz korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Dzieci używające pieluch muszą mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 8. Za wypadki i zdarzenia spowodowane w skutek nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu zarówno Ośrodek, jak i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Ośrodka.
 10. Opłata za wstęp na basen pobierana jest z góry według obowiązującego w Ośrodku cennika i nie podlega zwrotowi.
 11. Gość/Kuracjusz NFZ/Kuracjusz ZUS, który spowodował zanieczyszczenie strefy basenowej będzie zobowiązany do poniesienia sankcji finansowych w wysokości 2 000 PLN.

 

GRUPY ZORGANIZOWANE

 1. Przed wejściem do strefy basenowej opiekunowie i członkowie grupy zorganizowanej mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Grupy zorganizowane korzystają ze strefy basenowej wyłącznie pod nadzorem opiekunów oraz według ustalonego rozkładu zajęć.
 3. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. W wyjątkowych okolicznościach decyzję
  o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby opiekunów grupy zorganizowanej podejmuje Dyrektor Ośrodka lub ratownik.
 4. Opiekunowie grupy zorganizowanej odpowiadają za bezpieczeństwo członków grupy zorganizowanej i współpracują w tym zakresie ściśle
  z ratownikami.
 5. Na teren Ośrodka i strefy basenowej wszyscy członkowie grupy zorganizowanej wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekuna lub opiekunów.
 6. Opiekunowie grupy zorganizowanej odpowiedzialni są za utrzymanie dyscypliny wszystkich członków grupy przed, w trakcie i po wyjściu z Obiektu.
  W czasie korzystania z Obiektu opiekun grupy zorganizowanej powinien znajdować się w widocznym dla wszystkich członków grupy miejscu, z którego też może obserwować wszystkie kąpiące się osoby z jego grupy.
 7. Opiekunowie grupy zorganizowanej zobowiązani są poinstruować i zapoznać członków z niniejszym Regulaminem.
 8. Opiekunowie grupy zorganizowanej mają obowiązek przeliczyć wszystkich członków grupy przy wejściu i po zarządzeniu zbiórki przed wyjściem ze strefy basenowej. Po wprowadzeniu grupy zorganizowanej na teren strefy basenowej opiekunowie grupy zgłaszają ten fakt ratownikowi.
 9. Zajęcia grup zorganizowanych mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników.